ارزیابی موانع بهبود شرایط کسب و کار در ایران

مرداد 1398

کسب و کار به مجموعه فرآیندهای تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات گفته می‌شود. محیط کسب وکار مجموعه ساز و کارها، ساختارها و روابط و مناسباتی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این در حالیست که سرمایه گذار خود به عنوان یک فعال اقتصادی به تنهایی توانایی اثرگذاری مورد نیاز بر این عوامل و ساختارها را ندارد. محیط بین‌المللی و جهانی کسب و کار نیز برای کسب وکارهایی که در مقیاسی جهانی سازماندهی می‌شوند اهمیت دارند. در همین راستا تصمیمات و الگوهای هدایت اقتصادی توسط دولت به عنوان یکی از اثر گذارترین عوامل بر محیط کسب و کار خواهد بود. عناصر جهانی محیط‌های کسب و کار، نهادهایی نظیر سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و همه نهادهای بین المللی مؤثر بر فضای کسب وکار هستند که این نهادها نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد کسب وکارهای بین المللی اثر می‌گذارند.

نوشته های مشابه

بستن
بستن