11107 نظم در حال ظهور در منطقه و پدیده‌ی گردهمایی اربعین در این یادداشت به پتانسیل‌های گردهمایی اربعین به‌مثابه‌ی یکی از ابعاد نظم در حال ظهور جدید در منطقه‌ی غرب آسیا اشاره خواهد شد. همچنین به هژمونی فرهنگی جدید ایران از یک‌سو و پتانسیل‌های همگرایی و واگرایی اربعین از دیگر سو به‌عنوان عناصر نظم‌دهنده‌ی جدید در منطقه‌ی فرهنگی غرب آسیا اشاره می‌شود. <div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>گروه <font size="2">فرهنگی-اجتماعی</font> اندیشکده برهان؛<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b>در مباحث ژئوپلیتیک همیشه ظهور بازیگر یا بازیگران استراتژیک حائز اهمیت بوده است. بازیگرانی که ضمن داشتن پتانسیل&zwnj;های فراملی، توانایی تغییر مناسبات را در حوزه&zwnj;ی فراملی خود داشته&zwnj;اند. نگاهی &zwnj;به منطقه&zwnj;ی غرب آسیا نشان&zwnj;دهنده&zwnj;ی تغییر مناسبات ژئوپلیتیک با&zwnj; ظهور&zwnj; بازیگران&zwnj; جدید و غیرملی در این منطقه بوده است. در همین&zwnj; پنج سال اخیر، غرب آسیا در حوزه&zwnj;ی ژئوپلیتیک تشیع و فراتر از آن ژئوپلیتیک جهان اسلام، دچار تغییرات فراوانی شده است. برای مثال، بازیگری انصارالله در منطقه&zwnj;ی غرب آسیا یا بازیگری حشد الشعبی به&zwnj;عنوان یک نیروی استراتژیک نظامی، تغییراتی را در این سطح از بازیگری در منطقه ایجاد کرده است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">اما منطقه&zwnj;ی غرب آسیا اخیراً با نوع جدیدی از تغییرات مواجه است که علاوه بر ژئوپلیتیک می&zwnj;توان به آن ژئوکالچر نیز گفت. تغییرات در این سطح با تغییرات در جغرافیای نیروهای نظامی متفاوت است. در&zwnj; ادامه به چند تفاوت این دو&zwnj; حوزه اشاره خواهد شد.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>تفاوت در دو حوزه&zwnj;ی ژئوپلیتیک و ژئوکالچر</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">1. ژئوپلیتیک حوزه&zwnj;ی منازعات بر سر جغرافیای فیزیکی است، ولی ژئوکالچر حوزه&zwnj;ی منازعات بر سر جغرافیای فرهنگی.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">2. ژئوپلیتیک حوزه&zwnj;ی امنیت سخت است، اما ژئوکالچر حوزه&zwnj;ی امنیت نرم.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">3. ژئوپلیتیک حوزه&zwnj;ی مرزهای جغرافیایی است، اما ژئوکالچر حوزه&zwnj;ی مرزهای عقیدتی.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>ژئوپلیتیک و ژئوکالچر در غرب آسیا</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">ژئوپلیتیک غرب آسیا متشکل از چند منطقه&zwnj;ی جغرافیایی خلیج&zwnj;فارس، شامات، حوزه&zwnj;ی خزر و... است که مطمح نظر نویسنده در نگارش این متن نیست. آنچه مورد توجه است، مسئله&zwnj;ی ژئوکالچر غرب آسیاست. چه&zwnj;چیزی غرب آسیا را از حوزه&zwnj;ی جغرافیای سیاسی آن جدا کرده است؟ بی&zwnj;تردید مسئله&zwnj;ی مذهب. جغرافیای فرهنگی غرب آسیا بی&zwnj;تردید با مذهب تعریف می&zwnj;شود. وقتی صحبت از ژئوکالچر می&zwnj;شود، به&zwnj;طور خاص منظور فرهنگ و بازیگران فرهنگی موجود در آن است. البته و مطمئناً ظهور بازیگران فرهنگی به&zwnj;معنی از بین رفتن مرزها یا موجودیت&zwnj;های بین&zwnj;المللی مثل دولت&zwnj;ها نیست.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">ژئوکالچر غرب آسیا را بدون در نظر گرفتن بازیگران جدید در حال ظهور نمی&zwnj;توان مورد ارزیابی قرار داد؛ بازیگران فرهنگی و به&zwnj;طور خاص مذهبی که پتانسیل تعریف منطقه به&zwnj;عنوان منطقه&zwnj;ی فرهنگی را فراهم کرده&zwnj;اند. این بازیگران جدید لزوماً سازمان&zwnj;یافته نیز نیستند. به&zwnj;عبارتی نه&zwnj;تنها گروه&zwnj;های سازمان&zwnj;یافته شبیه حشد الشعبی یا انصارالله جزء بازیگران نوظهور منطقه تلقی می&zwnj;شوند و می&zwnj;توان بر آن&zwnj;ها عنوان بازیگران ژئوکالچر نام نهاد، بلکه برخی بازیگران غیرسازمان&zwnj;یافته که پتانسیل بسیج فرهنگی دارند، شبیه گردهمایی برای اربعین حسینی (به&zwnj;عنوان بزرگ&zwnj;ترین گردهمایی جهان) نیز از چنین ظرفیتی برای ژئوکالچر برخوردارند.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>ویژگی&zwnj;های منطقه&zwnj;ی غرب آسیا</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">در زیر ضروری است پیش از بررسی برخی از قابلیت&zwnj;های ژئوکالچر منطقه، به بررسی ویژگی&zwnj;های منطقه&zwnj;ی غرب آسیا و وضعیتی که اکنون در آن زیست می&zwnj;کند، اشاره شود.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">1. منطقه&zwnj;ی غرب آسیا اسیر وحشتناک&zwnj;ترین نوع جرائم سازمان&zwnj;یافته شده است. موضوعی که نه&zwnj;تنها قابلیت این را دارد که نظم منطقه&zwnj;ای را از بین ببرد، بلکه در نوع خود دولت&zwnj;ملت&zwnj;های منطقه&zwnj;ای را نیز دستخوش تغییراتی کرده است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">2. علاوه بر نظم سخت منطقه&zwnj;ای که با مرزها جدا می&zwnj;شود و بازیگران را متفرق می&zwnj;کند، مرزها جلوه&zwnj;های فرهنگی نیز دارند. مثلاً جلوه&zwnj;ی فرهنگی نظم اروپایی دموکراسی&zwnj; لیبرال اروپاست.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">3. منطقه غرب آسیا نیز قابلیت فرهنگی دارد. اگرچه به سامان فرهنگی نرسیده است، اما از این پتانسیل برخوردار است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">4. از بین عوامل نظم&zwnj;دهنده، مذهب از بیشترین توانایی نظم&zwnj;سازی در محیط ژئوکالچر برخوردار است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">5. تشیع از انسجام بیشتر و مشروعیت بیشتری در میان سایر عناصر مذهبی منطقه برخوردار است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>راهپیمایی اربعین و تحلیل ژئوکالچر منطقه با این ویژگی&zwnj;ها</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">راهپیمایی اربعین بایستی در این کانتکس، یعنی با توجه به ویژگی&zwnj;های تغییریافته&zwnj;ی منطقه&zwnj;ی غرب آسیا، مورد تحلیل قرار گیرد. این پدیده را می&zwnj;توان به&zwnj;عنوان &laquo;نمود و نماد ژئوکالچر منطقه&raquo; و تنها تجلی نظم جدید فرهنگی منطقه، فراتر از مرزهای سخت فیزیکی، قلمداد کرد و مورد تدقیق قرار داد.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">شیعه در حوزه&zwnj;ی ژئوپلیتیک دچار &zwnj;تغییرات وسیعی شده است که یکی از این تغییرات، تغییر در حوزه&zwnj;ی ژئوپلیتیک است. اگر تا پیش از این جغرافیای فعالیت شیعه به مساجد و پایگاه&zwnj;های محلی محدود بود، اینک این جغرافیای سیاسی در حال گسترش &zwnj;به&zwnj;سمت حوزه&zwnj;های جدید است. یکی از مهم&zwnj;ترین حوزه&zwnj;های این جغرافیا، ژئوکالچر شیعه است. &zwnj;ژئوپلیتیک در حال پوشیدن ردای &zwnj;فرهنگی و گرایش به&zwnj;سمت حوزه&zwnj;ی عمومی شیعیان است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">راهپیمایی اربعین یکی از نمودهای بارز تحرک شیعه از جغرافیای سخت سرزمینی به جغرافیای نرم باورهای شیعیان و پیوند این دو مهم است. این ترجمان قدرت ژئوکالچر شیعه است. این موضوع نشان می&zwnj;دهد شیعیان از بازیگران متفرق جداشده با مرزهای دولت&zwnj;ملت، در حال تبدیل شدن به یک واحد فرهنگی هستند.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">این موضوع به&zwnj;هیچ&zwnj;وجه به&zwnj;معنی از بین رفتن مرزهای سرزمینی نیست. به عبارت دیگر، هیچ منافاتی بین داشتن مرزهای سرزمینی و داشتن یک موجودیت واحد فرهنگی وجود ندارد. موضوعی که در کلیت جهان اسلام به دلایل متعدد، از جمله حضور برخی بازیگران منفعت&zwnj;محور، اتفاق نیفتاد، این&zwnj;بار در ژئوپلیتیک شیعه در حال رخ دادن است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>عناصر نظم&zwnj;دهنده در منطقه&zwnj;ی غرب آسیا و شمال آفریقا</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">تا پیش از این تحلیلگران ژئوکالچر تلاش می&zwnj;کردند تا نظم منطقه را براساس شاخص&zwnj;های سخت مورد بررسی قرار دهند و بر این اساس مهم&zwnj;ترین محور شکل&zwnj;دهنده&zwnj;ی نظم منطقه را عناصر غیرفرهنگی تعریف کنند، اما با اتفاقاتی که در سال&zwnj;های اخیر در منطقه افتاده، مشخص است که بایستی منطقه&zwnj;ی غرب آسیا را با معیارهای مذهبی و فرهنگی مورد تحلیل قرار داد. اما مسئله&zwnj;ای که بایستی در این&zwnj;خصوص بیان داشت، نخست کارگزاران نظم&zwnj;دهنده&zwnj; به ژئوکالچر جدید و در مرحله&zwnj;ی دوم پتانسیل همگرایی و واگرایی در این نظم در حال ظهور است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>نخست،<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b><b>کارگزاران اصلی نظم&zwnj;ساز در ژئوکالچر شیعه</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">یکی از عناصر اصلی شکل&zwnj;دهنده به نظم&zwnj;ها، کارگزاران نظم&zwnj;ساز هستند. برای مثال، نظم تک&zwnj;چندقطبی بعد از جنگ سرد را آمریکا رهبری کرد. چه بازیگری نظم منطقه&zwnj;ای جدید در منطقه&zwnj;ی غرب آسیا را تعریف می&zwnj;کند؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری است به معادلات منطقه در یک دهه&zwnj;ی اخیر و شاید بهتر باشد به پنج سال اخیر نگاهی شود.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">پاسخ سؤال احتمالاً به جغرافیای فرهنگی ایران برمی&zwnj;گردد. اما چرا جغرافیای فرهنگی؟ همان&zwnj;طور که اشاره شد، راهپیمایی اربعین یک بخش بسیار مهم پتانسیل فرهنگی جهان تشیع است، اما نگاهی به ابعاد مختلف بسیج افکار عمومی آن نشان می&zwnj;دهد که از یک نظام فرهنگی متابعت می&zwnj;کند.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">مرجع فرهنگی در جهان تشیع بی&zwnj;شک در ایران و رهبری عالی آن نهفته است. این موضوعی است که بایستی در ژئوپلیتیک شیعه به آن توجه داشت. این یکی از موضوعاتی است که حتماً بایستی به آن توجه و برای آن تعاریف متناسب با سطح و عمق قدرت ایران ارائه و پشتیبانی شود. یکی از عناصر شکل&zwnj;دهنده به نظم در منطقه&zwnj;ی غرب آسیا، ایران فرهنگی و نه جغرافیایی است. در اینجا به&zwnj;طور خاص منظور&zwnj; فرهنگ و پیوست&zwnj;های آن از جمله مذهب و باورهای عمومی است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">اینکه دلیل ماندگاری اربعین و تبدیل شدن آن به یک همایش بین&zwnj;المللی بزرگ چیست، به هژمونی فرهنگی ایران برمی&zwnj;گردد. مطالعه&zwnj;ی ه&zwj;ژمونی مسئله&zwnj;ای مربوط به جغرافیای سیاسی است، اما منظور ما در اینجا به&zwnj;طور خاص، جغرافیای فرهنگی است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>هژمون کیست و هژمونی فرهنگی چیست؟</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">1. هژمون: تعریف کاربردی از هژمون می&zwnj;تواند این باشد که یک بازیگر بدون اعمال فشار فیزیکی مخاطبینش را به درجه&zwnj;ی اقناع برساند.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">2. هژمونی فرهنگی: بازیگری که پتانسیل اقناع&zwnj;سازی در حوزه&zwnj;ی فرهنگی را دارد.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">3. هژمونی فرهنگی ایران و راهپیمایی اربعین: پیش&zwnj;تر گفته شد منظور از ایران، یک بازیگر فیزیکی با مرزهای مشخص نیست. منظور از ایران یک هویت فرهنگی است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">4. هژمونی هویت&zwnj; فرهنگی ایران در مسئله راهپیمایی اربعین قابل رؤیت است. ایران به&zwnj;راحتی توان قانع کردن بسیج عمومی این جمعیت در راستای اهداف فرهنگی را دارد. این همان هژمونی فرهنگی جمهوری اسلامی است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>&nbsp;</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>دوم،<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b><b>پتانسیل همگرایی و واگرایی در ژئوکالچر شیعه با تمرکز بر مسئله&zwnj;ی اربعین</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">وقتی در مورد ژئوپلیتیک و ژئوکالچر صحبت می&zwnj;شود، ضروری است به مسئله&zwnj;ی همگرایی و واگرایی دقت فراوان شود. بخش قابل توجهی از اهمیت مسئله&zwnj;ی اربعین در ژئوپلیتیک شیعه، به همین مسئله&zwnj;ی پتانسیل همگرایی و واگرایی در منطقه&zwnj;ی غرب آسیا و شمال آفریقا برمی&zwnj;گردد.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>پتانسیل همگرایی اربعین</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">بارزترین مصداق شکل&zwnj;گیری نظم در مناطق جغرافیایی، وجود عنصر همگراست. عنصر نظم&zwnj;ساز در مناطق جغرافیایی، معمولاً هژمون اقتصادی سیاسی است، اما با دقت در نظم &zwnj;&zwnj;&zwnj;در حال ظهور در ژئوپلیتیک شیعه، مشاهده می&zwnj;شود که عنصر نظم&zwnj;ده، فرهنگی و مذهبی است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">در طول تاریخ نظریه&zwnj;پردازی مشهور بوده که مذهب به تداوم ژئوپلیتیک کمک می&zwnj;کند و به&zwnj;دلیل ماهیت فرامرزی&zwnj;اش، ثبات یا بی&zwnj;ثباتی طولانی&zwnj;تری ایجاد می&zwnj;کند. اربعین و راهپیمایی این روز را بایستی در این بستر مورد بررسی قرار داد؛ پدیده&zwnj;ای با پتانسیل همگرایی مذهبی اجتماعی که توان ایجاد نظم ژئوپلیتیک جدید منطقه&zwnj;ای را دارد. به همین دلیل است که جنگ&zwnj;های مذهبی طولانی&zwnj;تر هستند.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>پتانسیل واگرایی با توجه به ژئوکالچر منطقه</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>واگرایی چیست؟</b><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در مباحث مربوط به ژئوپلیتیک و نظم منطقه&zwnj;ای، واگرایی یک بخش غیرقابل تفکیک از شکل&zwnj;گیری نظم منطقه&zwnj;ای قلمداد می&zwnj;شود. نظم&zwnj;ها شکل می&zwnj;گیرند تا خود را از نظم&zwnj;های غیرهژمون جدا کنند.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>لزوم توجه به بعد واگرای نظم</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span dir="ltr">&nbsp;</span>اگر بخواهیم تعریف دقیقی از واگرایی در ایجاد نظم در حال ظهور جدید در منطقه ارائه دهیم، بایستی به &laquo;افتراق ایدئولوژیک&raquo; در منطقه اشاره کنیم. چه تفاوت&zwnj;های فرهنگی و مذهبی در منطقه وجود دارد. پیش&zwnj;تر اشاره شد که منطقه در منازعه&zwnj;ی مذهبی ساختگی برخی بازیگران بین&zwnj;المللی زیست می&zwnj;کند. لذا بایستی توجه داشت که این ظرفیت جدید به&zwnj;وجودآمده (اربعین) به&zwnj;طور دقیق هدایت شود تا سبب واگرایی در این نظم در حال ظهور ژئوکالچر نشود.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">راهپیمایان اربعین می&zwnj;بایست ضمن توجه به قابلیت&zwnj;های همگرایی اربعین و تبدیل شدن آن به یک بخش از نظم تشیع در منطقه&zwnj;ی غرب آسیا، نسبت&zwnj;به عوامل جداکننده&zwnj;ی خود و اهل تسنن، اطلاع دقیق داشته باشند. اهل سنت عراق به&zwnj;هیچ&zwnj;وجه نبایستی از شکل&zwnj;دهی به نظم جدید حذف شوند.این موضوع سبب &laquo;خود و دگرسازی&raquo; خطرناکی خواهد شد که هزینه&zwnj;های بسیاری برای نظم ژئوکالچر در حال ظهور خواهد داشت.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">موضوع واگرایی منطقه&zwnj;ای، مسئله&zwnj;ای است که نظم ژئوپلیتیک پیشین و در حال زوال منطقه&zwnj;ی غرب آسیا به بدترین نحو در سطح مذهبی آن را تجربه کرده است. گروه&zwnj;های نوظهور افراطی نظیر داعش دستاورد این نوع نگاه به مذهب در نظم پیشین بوده&zwnj;اند: نگاه ابزاری برای سکولار کردن نظم در حال ایجاد.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">مبدع این تفکر نیز آمریکایی&zwnj;ها بوده&zwnj;اند. طرح خاورمیانه&zwnj;ی بزرگ آن&zwnj;ها بهترین برند برای تشکیل کشورهای قومی و مذهبی برای سکولار کردن منطقه بوده است<span dir="ltr">.</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>لذا آنچه بایستی به آن توجه داشت، همین مسئله&zwnj;ی مذهب به&zwnj;عنوان عامل همگرایی است و آنچه باید از آن پرهیز داشت نیز مسئله&zwnj;ی مذهب به&zwnj;عنوان عامل واگرایی منطقه است؛ چراکه بهترین دستاورد برای دشمنان نظم و ثبات منطقه&zwnj;ی غرب آسیا محسوب می&zwnj;شود.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b>چرا بایستی به پتانسیل واگرایی اربعین و عدم خلل در نظم در حال ظهور بیشتر دقت شود؟</b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">-بزرگ&zwnj;ترین مشکل عراق گروه&zwnj;های سازمان&zwnj;یافته&zwnj;ی تروریستی هستند که برای تداوم منافع برخی کشورها تأسیس شده&zwnj;اند.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">- یکی از خوراک&zwnj;های فکری این گروه&zwnj;های افراطی برای جذب جوانانی از ملیت&zwnj;های متعدد، در جبهه&zwnj;ی مخالف ریشه دارد و آن افراط&zwnj;گرایی بخشی از جهان تشیع است.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">-در راهپیمایی اربعین به&zwnj;هیچ&zwnj;وجه نبایستی در چارچوب این راهبرد خصمانه، کوچک&zwnj;ترین اقدامی انجام گیرد؛ چراکه بنزین به آتش واگرایی در نظم در حال ظهور منطقه خواهد بود.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">- همان&zwnj;طور که می&zwnj;دانیم، برنامه&zwnj;ی شبکه&zwnj;ی تشیع انگلیسی تمرکز بر همین بعد واگراست؛ یعنی یافتن شکاف&zwnj;های مذهبی و ایجاد دودستگی در جامعه&zwnj;ی فرهنگی اسلام و در نهایت رسیدن به مطامع سیاسی.</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">- لذا هر موضوع واگراکننده&zwnj;ای به همگرایی در نظم آلترناتیو، یعنی نظم معروف به &laquo;خاورمیانه&zwnj;ی بزرگ&raquo;، کمک خواهد کرد.</div><p style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p><p style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p><div style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><font size="2"><br class="Apple-interchange-newline" /><br class="Apple-interchange-newline" />*گروه فرهنگی-اجتماعی اندیشکده برهان/ انتهای متن|</font></strong></div>