6818 بازخوانی عهدنامه پاریس؛ جدایی هرات؛ حیله انگلیس و خواب بلند استبداد / مشرق تنها دستورالعملی که از تهران از طرف آقاخان نوری صدراعظم به فرخ‌خان امبن‌الملک رسید این بود:« شما اختیار دارید در هر مساله‌ای که مورد تقاضای انگلیسی‌ها است موافقت کنید مگر در دو مورد: یکی سلطنت ناصرالدین‌شاه و دیگری صدارت من.» <p><strong>گروه تاریخ برهان: </strong><font size="2">هرات شهری کهن و باستانی از قلمرو خراسان بزرگ است که بر پایه افسانه&zwnj;ها، لهراسب، پادشاه کیانی بنیاد آن را گذاشته است. هرات تا پیش از هجوم مغول&zwnj;ها از رونق ویژه&zwnj;ای برخوردار بود اما با این تهاجم وحشیانه، این شهر هم از آسیب و ویرانی مصون نماند. با این همه در دوره ایلخانی، مجد و عظمت آن دوباره احیا شد در دوره شاهرخ شاه، پایتخت قلمرو تیموریان به هرات انتقال یافت. با به قدرت رسیدن صفوی&zwnj;ها ، هرات هم به امپراتوری صفوی منضم شد و تا عصر قاجار جزئی از خاک حکومت&zwnj;های ایرانی به شمار می&zwnj;آمد. خواجه عبدالله انصاری، احمد جامی، فخر رازی و کمال&zwnj;الدین بهزاد ازمشهورترین مفاخر متولد هرات می&zwnj;باشند.</font></p><div dir="rtl"><span><br /></span></div><div dir="rtl"><strong><span>* سیر تحولات تا محمدشاه قاجار<span><br /></span></span></strong></div><div dir="rtl" startcont="this"><span>افغانستان از مدت&zwnj;ها پیش از قاجاریه متشنج بود. در عصر قاجاریه اما به دلیل شرایط بین&zwnj;المللی، همه قدرت&zwnj;های بزرگ چشم به ایران دوخته بودند و هر کس برای بلعیدن این طعمه، نقشه ای در سر می&zwnj;پروراند. آغامحمدخان برای سرکوبی آشوب&zwnj;های هرات قصد لشگرکشی داشت که هجوم کاترین، ملکه روسیه او را متوجه قفقاز کرد. پس از او و در دوره فغتحعلی&zwnj;شاه، دیگر قدرت چندانی برای دولت قاجار باقی نمانده بود و لذا تنش&zwnj;های افغانستان بی&zwnj;آنکه حل شوند باقی ماند. با این وجود، در دوره محمدشاه، عمده تحولات آغاز می&zwnj;شود.</span></div><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/290198/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF">جدایی هرات؛ حیله انگلیس و خواب بلند استبداد </a>/ انتهای متن/</p>