783 میثم تولایی/ بررسی فتنه 88 از منظر جامعه شناسی(1)؛ نقش عامل درونی در ایجاد نارضایتی‏های اجتماعی مقام معظم رهبری: «... دو عامل درونی و بیرونی در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر است. عامل درونی از جمله نقص‏ها، کوتاهی‏ها... بی‏سیاستی و دنیاطلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت‏ها، تأثیر بیشتری دارد و اگر این مسایل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده‏ی خداوند خنثی خواهد شد.» <p><strong>گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/میثم تولایی؛</strong>طی دو سالی که از آغاز علنی فعالیت فتنه<span dir="ltr">&zwnj;</span>گران می<span dir="ltr">&zwnj;</span>گذرد، یعنی از خرداد 88 تاکنون، بعد سیاسی این اتفاق بارها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تاکنون مواضع تمام افراد از جمله خواص مشخص شده است اما مهم<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین نکته<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای که به نظر می<span dir="ltr">&zwnj;</span>رسد مغفول مانده و شاید هم وجه سیاسی ماجرا با غلبه بر آن موجب پنهان ماندن این نکته شده است بحث جامعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>شناختی اتفاقی بود که در سال 88، آغاز شد.</p><p>&nbsp;</p><div dir="rtl">به گفته<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی رهبری معظم انقلاب نتیجه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی انتخابات هرچه که می<span dir="ltr">&zwnj;</span>بود ما باز شاهد چنین اتفاق<span dir="ltr">&zwnj;</span>هایی بودیم، حتی اگر نتیجه عکس آن چیزی که رخ داد می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شد یعنی همان طور که معظم له سال<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها قبل پیش بینی چنین اتفاقی را می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کردند اگر مسؤولان در ارتباط مستقیم و حتی غیر مستقیم با مردم گوش پند پذیری نسبت به نصایح رهبری داشتند ما شاهد همراهی بخشی از مردم و هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>وطنان با فتنه نمی<span dir="ltr">&zwnj;</span>بودیم.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">با این مقدمه، آشکار است که قصد بررسی عامل درونی وقوع فتنه را داریم، واقعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای که برخی تصور به محال وقوعی آن داشتند و با اتفاق آن، حرف از اعجاز به میان آوردند و یا این<span dir="ltr">&zwnj;</span>که علت کل ماجرا را متوجه زمین و زمان کردند و خود پشت سر رهبری پنهان شدند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در متن پیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>رو و پرونده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی &laquo;جامعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>شناسی فتنه&raquo; تلاش شده تا جدای از نقش استکبار و آمریکا، نقش عامل درونی در تقابل عده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای هرچند محدود و قلیل با جریان حاکم بر کشور مورد بررسی قرار گیرد و به این پرسش پاخ داده شود که آیا <a class=" FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC FCK__AnchorC" name="OLE_LINK1"><span>تمام افرادی که در اجتماعات غیرقانونی شرکت می</span><span><span dir="ltr">&zwnj;</span></span><span><span>کردند، ضد انقلاب هستند</span></span>؟ بنابر پاسخ مثبت سؤال قبلی، این افراد طی چه پروسه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای به ضدیت با انقلاب رسیده<span dir="ltr">&zwnj;</span>اند؟ و در نهایت این<span dir="ltr">&zwnj;</span>که عامل درونی چه نقشی در این بین دارد؟</a></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در ابتدا باید گفت در حالی که بسیاری از رسانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها دست به تحلیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و تفسیرهای مکرر تعریف گونه از بیانات سکان<span dir="ltr">&zwnj;</span>دار کشتی انقلاب می<span dir="ltr">&zwnj;</span>زنند و حتی گاهی شاهد هستیم برای یک سخنرانی مقام معظم رهبری چندین و چند تعریف مشابه به جای تحلیل و تفسیر در رسانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها از سوی کارشناسان منتشر می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود، مسؤولان مربوط نیز در خواب غفلت به سر می<span dir="ltr">&zwnj;</span>برند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">برای نمونه &laquo;عامل درونی جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی&raquo; را که مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال 89 در جمع اعضای مجلس خبرگان بر زبان جاری ساختند از سوی هیچ رسانه یا کارشناسی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت و تماماً دیدیم که تحلیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و تفاسیر معطوف به نگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خاص سیاسی و غیرکاربردی حاکم برکشور است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">اگر می<span dir="ltr">&zwnj;</span>بینیم مقام معظم رهبری در ماه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های پایانی سال 89 از نقش پررنگ عامل درونی در تضعیف و تخریب الگوی جمهوری اسلامی سخن می<span dir="ltr">&zwnj;</span>گویند باید چون سربازانی در لباس رزم این عامل درونی را نه تنها از بین ببریم بلکه برای همیشه آن را مدفون سازیم.برای توجه بیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>تر این بند از فرمایش<span dir="ltr">&zwnj;</span>های معظم له را بخوانید: &laquo;زورگویان جهانی، با روش<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مختلف از جمله بزرگ<span dir="ltr">&zwnj;</span>نمایی ضعف<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و دروغ<span dir="ltr">&zwnj;</span>پردازی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مستقیم و غیرمستقیم، تلاش می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند الگوی جمهوری اسلامی را در چشم ملت<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها تضعیف و تخریب کنند. دو عامل درونی و بیرونی در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر است. عامل درونی از جمله نقص<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، کوتاهی<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، کم<span dir="ltr">&zwnj;</span>کاری<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، اختلاف<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، قدرت<span dir="ltr">&zwnj;</span>طلبی، بی<span dir="ltr">&zwnj;</span>سیاستی و دنیاطلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملت<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، تأثیر بیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>تری دارد و اگر این مسایل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی خداوند خنثی خواهد شد.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">شمولیت عامل درونی از دیدگاه رهبر انقلاب، نقص<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، کوتاهی<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، کم<span dir="ltr">&zwnj;</span>کاری<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، اختلاف<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، قدرت<span dir="ltr">&zwnj;</span>طلبی، بی<span dir="ltr">&zwnj;</span>سیاستی و دنیا طلبی است که دشمن با چند برابر کردن آن<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها در چشمان دیگر ملت<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها پازل تخریب ایران را تکمیل می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند. به عنوان مثال نفس اتفاق<span dir="ltr">&zwnj;</span>های دو سال گذشته<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کشور، چهره<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای قدرت طلبانه از مسؤولان جمهوری اسلامی ساخت و یکی از خیانت<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اصحاب فتنه در داخل، همین بود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">نگارنده طی دوسال گذشته مصاحبه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های بسیاری با کارشناسان سیاسی داشته و در خلال این گفت<span dir="ltr">&zwnj;</span>وگوها برخی افراد خواستار بررسی فتنه از نگاهی دیگر بودند چون به اعتقاد آنان بسیاری از افراد حضور پیدا کننده در اجتماع<span dir="ltr">&zwnj;</span>های غیرقانونی نامزدهای شکست<span dir="ltr">&zwnj;</span>خورده، معترضان انتخاباتی نبودند ولی فرصت را غنیمت شمرده تا اعتراض<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خود را نسبت به برخی رفتارها و برخوردها نشان دهند، رفتارها و برخوردهایی که یا از یک دستگاه دولتی نسبت به آن فرد سر زده و یا از سوی شهرداری و نیروی انتظامی بوده است. به عنوان مثال می<span dir="ltr">&zwnj;</span>توان به عملکرد نیروی انتظامی در حمایت از مردم در برابر زورگیران و سارقین اشاره کرد که این برای شهروندان تناقض و نوعی پارادوکس را پدید می<span dir="ltr">&zwnj;</span>آورد چرا که از طرفی برخورد مجرم<span dir="ltr">&zwnj;</span>گونه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی نیروهای راهنمایی و رانندگی را با متخلفینی که تنها جرمشان پلاک زوج یا فردشان است می<span dir="ltr">&zwnj;</span>بینند و از طرف دیگر جدیت لازم در برخورد با سارقان و زورگیران مشاهده نمی&rlm;شود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><strong>شمولیت عامل درونی از دیدگاه رهبر انقلاب، نقص<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، کوتاهی<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، کم<span dir="ltr">&zwnj;</span>کاری<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، اختلاف<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، قدرت<span dir="ltr">&zwnj;</span>طلبی، بی<span dir="ltr">&zwnj;</span>سیاستی و دنیا طلبی است که دشمن با چند برابر کردن آن<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها در چشمان دیگر ملت<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها پازل تخریب ایران را تکمیل می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند. به عنوان مثال نفس اتفاق<span dir="ltr">&zwnj;</span>های دو سال گذشته<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کشور، چهره<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای قدرت طلبانه از مسؤولان جمهوری اسلامی ساخت و یکی از خیانت<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اصحاب فتنه در داخل، همین بود.</strong></span></div></div></div></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">برخورد نادرست و زشت متصدیان بانک<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها با مردم، برخورد ارباب منشانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی شهرداری با شهروندان، پارتی بازی، بی<span dir="ltr">&zwnj;</span>کاری، فقر، حقارت ناشی از بی<span dir="ltr">&zwnj;</span>کاری و تمکن مالی، افزایش سن ازدواج، افزایش طلب رشوه در برابر وظیفه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کاری از سوی کارمندان، تبعیض که مهم<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین و بیش<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین نقش را ایفا می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند، رسیدگی نکردن به شکایت<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها در دستگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مربوط، وجود نداشتن مأمنی برای عدالت<span dir="ltr">&zwnj;</span>خواهی و بازپس<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیری حق افراد و هزاران رفتار و برخوردی که موجبات &laquo;نارضایتی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اجتماعی&raquo; را پدید می<span dir="ltr">&zwnj;</span>آورد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">این<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها تماماً مثال<span dir="ltr">&zwnj;</span>های کوچکی بودند که از یک فرد درگیر با تمام آن<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها ناراضی اجتماعی می<span dir="ltr">&zwnj;</span>سازد. به این سخنان امام خمینی(ره) که در صفحه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های ابتدایی کتاب &laquo;ولایت فقیه&raquo; ایشان آمده و در دهه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی 40 شمسی برای روشن سازی نظام مبتنی بر طاغوت طی سخنانی ایراد شده، توجه کنید:</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><b>اشخاص مطلعى الآن در عدلیه هستند که از قوانین دادگسترى و طرز کار آن شکایت</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>ها دارند. اگر کسى گرفتار دادگسترى فعلى ایران یا سایر کشورهاى مشابه آن شود، یک عمر باید زحمت بکشد تا مطلبى را ثابت کند. وکیل متبحرى که در جوانى دیده بودیم مى&rlm;گفته محاکمه&rlm;اى را که بین دو دسته است من تا آخر عمرم در میان قوانین و چرخ و پر دستگاه دادگسترى مى&rlm;چرخانم! و بعد از من پسرم این کار را ادامه خواهد داد ... در حل و فصل دعاوى همه</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>ی جهات باید رعایت شود، نه این</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>که [فقط] هر کس به حق خود برسد. باید ضمناً وقت مردم، کیفیت زندگى و کارهاى طرفین دعوى ملاحظه شود؛ و هر چه ساده&rlm;تر و سریع</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>تر انجام بگیرد. دعوایى که آن وقت</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>ها قاضى شرع در ظرف دو- سه روز حل و فصل مى&rlm;کرد، حالا در بیست سال هم تمام نمى&rlm;شود! در این مدت جوانان، پیرمردان و مستمندان، باید هر روز صبح تا عصر به دادگسترى بروند و در راهروها و پشت میزها سرگردان باشند؛ آخرش هم معلوم نمى&rlm;شود که چه شد.</b></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">گرچه این سخنان امام راحل به وضوح از اوضاع نابه<span dir="ltr">&zwnj;</span>سامان دستگاه قضایی دوران ستم<span dir="ltr">&zwnj;</span>شاهی حکایت دارد اما حاوی نکته<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مهم<span dir="ltr">&zwnj;</span>تری نیز است که آن نارضایتی مردم از دستگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های نظام طاغوت دارد و امام به خوبی از کم<span dir="ltr">&zwnj;</span>کاری، فساد و قصور دستگاه را به مردم معرفی می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند.طبق اصول جامعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>شناسی که در دانشگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها تدریس می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود، نارضایتی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اجتماعی مهم<span dir="ltr">&zwnj;</span>ترین و مؤثرترین عامل برای شکل<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیری یک انقلاب است و این همان روشی است که دشمنان یک حکومت علیه آن استفاده می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">در کلام رهبر انقلاب دیدیم و شنیدیم که ایشان از تبلیغات دشمنان برای بزرگ<span dir="ltr">&zwnj;</span>نمایی عامل درونی که نقص<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها، کوتاهی<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و ... بود سخن گفتند یعنی همان شیوه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای که در دروس دانشگاهی جامعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>شناسی و رفتارشناسی سازمانی در مورد تشدید نارضایتی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اجتماعی اشاره شده و منشأ تمام انقلاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها را تعریف کرده است. برای مثال هرچند با شروع سال جدید بسیاری از تحلیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>گران غربی با این تصور که در ماه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های ابتدایی سال 2011 شاهد حوادث زیادی نخواهیم بود دست به قلم بردند و بر مبنای همین تحلیل، برنامه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سالانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیاسیون را برای کل سال میلادی جدید تحریر کردند اما خلاف انتظاری که کارشناسان و حتی مسؤولان کشورهای غربی داشتند ماه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های ابتدایی سال جدید میلادی آبستن چنان حوادثی شد که سال<span dir="ltr">&zwnj;&zwnj;</span>های سال تحلیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>گران با آن مشغول خواهند بود.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">آغاز اعتراض<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مردمی کشور تونس در 5 ژانویه کبریتی بود بر خرمن نفتی اعتراض<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مردم منطقه؛ &laquo;بن علی&raquo; از تونس فرار کرد و پازل اعتراض<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها در دیگر کشورهای عرب زبان منطقه در حال شکل<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیری شد.مصر، مراکش، الجزایر و اردن اولین کشورهایی بودند که بلافاصله تحت تأثیر حرکت مردم تونس قرار گرفتند. علاوه بر این اتفاق، سفر &laquo;هوجین تائو&raquo; به آمریکا، اجلاس داووس، انحلال کابینه در لبنان و برگزاری دادگاه برلوسکونی برای رسوایی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های پی در پی اخلاقی<span dir="ltr">&zwnj;</span>اش اتفاق<span dir="ltr">&zwnj;</span>هایی بودند که در ماه ژانویه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی &laquo;اعتراض&raquo; اتفاق افتادند و به مصداق مثل &laquo;سالی که نکوست از بهارش پیداست&raquo; آغاز این چنینی سال 2011 خبر از ماه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های آینده خواهد داد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><strong>هرچند با شروع سال جدید میلادی بسیاری از تحلیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>گران غربی با این تصور که در ماه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های ابتدایی سال 2011 شاهد حوادث زیادی نخواهیم بود دست به قلم بردند و بر مبنای همین تحلیل، برنامه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سالانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سیاسیون را برای کل سال میلادی جدید تحریر کردند اما خلاف انتظاری که کارشناسان و حتی مسؤولان کشورهای غربی داشتند ماه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های ابتدایی سال جدید میلادی آبستن چنان حوادثی شد که سال<span dir="ltr">&zwnj;&zwnj;</span>های سال تحلیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>گران با آن مشغول خواهند بود.</strong></span></div></div></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">مجله<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی &laquo;تایمز&raquo; در شماره<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی 31 ژانویه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی خود، در گزارشی مفصل به انقلاب تونس و پیروزی مردم این کشور پرداخته است. تایمز در گزارش خود از دلایل انقلاب تونس می<span dir="ltr">&zwnj;</span>نویسد: &laquo;<b>دلایل اصلی حرکت مردم تونس نرخ بالای بی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>کاری جوانان، تورم، رشد قیمت مواد خوراکی و فساد بن علی و خانواده</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>اش در کشور بود که نوعی نارضایتی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>های اجتماعی را موجب شده است. اقدام &laquo;بوعزیزی&raquo; به خودسوزی، تلنگر کوچکی بود که تمامی مردم تونس را از خواب غفلت بیدار کرد. اکثر معترضان که جوانان بی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>کار در این کشور هستند&raquo;</b>، با استفاده از اینترنت و ورود به شبکه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اجتماعی تلاش می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند به اطلاع رسانی در خصوص حرکت مردمی خود بپردازند. این انقلاب که چهار هفته ادامه یافت، شهر به شهر ادامه پیدا کرد تا سرانجام کل کشور را در بر گرفت.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>چنین در این گزارش به فساد اقتصادی خانواده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی بن علی اشاره شده است. این<span dir="ltr">&zwnj;</span>که چگونه &laquo;لیلا طرابلسی&raquo; - همسر دوم بن علی - پس از ازدواج با او برای خود ثروتی به هم می<span dir="ltr">&zwnj;</span>زند و فامیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>های خود را نیز در این امر بی<span dir="ltr">&zwnj;</span>بهره نمی<span dir="ltr">&zwnj;</span>گذارد. این الطاف لیلا طرابلسی شامل بچه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی خواهرش نیز می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود و او که صرفاً یک معلم ساده بود و درآمد ماهانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>اش 300 دلار بود_را نیز مورد ملاطفت خود قرار داده و یک ویلای مرفه که نمایی رو به دریای مدیترانه داشت، می<span dir="ltr">&zwnj;</span>بخشد. مردم معترض نیز با اطلاع از این موضوع کل ویلا را به آتش می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کشند و این دقیقاً اتفاق<span dir="ltr">&zwnj;</span>های مشابهی است که مردم ایران در دوران شاهنشاهی لمس کردند، زمانی که گدازاده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>چون فرح، ملکه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی کشور می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود و آن قدر خود را غرق در فساد و خوش<span dir="ltr">&zwnj;</span>گذرانی می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند که حتی صدای ملکه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مادر (مادر محمدرضا) را که خود به هرزگی شهره بود، در می<span dir="ltr">&zwnj;</span>آورد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600">مجله<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی &laquo;تایمز&raquo; در شماره<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی 31 ژانویه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی خود از دلایل انقلاب تونس می<span dir="ltr">&zwnj;</span>نویسد: &laquo;<b>دلایل اصلی حرکت مردم تونس نرخ بالای بی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>کاری جوانان، تورم، رشد قیمت مواد خوراکی و فساد بن علی و خانواده</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>اش در کشور بود که نوعی نارضایتی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>های اجتماعی را موجب شده است. اقدام &laquo;بوعزیزی&raquo; به خودسوزی، تلنگر کوچکی بود که تمامی مردم تونس را از خواب غفلت بیدار کرد. اکثر معترضان که جوانان بی</b><b><span dir="ltr">&zwnj;</span></b><b>کار در این کشور هستند&raquo;</b></span></div></div></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">توصیه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی مطالعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی زندگی بوعزیزی، یا حداقل آخرین روز زندگی او بسیاری از سؤالات را که از چرایی تحلیل<span dir="ltr">&zwnj;</span>های غلط کارشناسان مطرح رسانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های غربی پرسش می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند، پاسخ می<span dir="ltr">&zwnj;</span>دهد. آخرین روز زندگی بوعزیزی را با هم مرور می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنیم:</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&laquo;جوانی آفتاب سوخته هر روز با چرخ دستی خود به میدان اصلی شهر می<span dir="ltr">&zwnj;</span>آید تا با فروش سبزی<span dir="ltr">&zwnj;</span>خرج خانه و پدر و مادر پیرش را تأمین کند. او هر روز برای آن<span dir="ltr">&zwnj;</span>که بتواند در گوشه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای از میدان بایستد و سبزی<span dir="ltr">&zwnj;</span>هایش را به فروش برساند باید به مأموران دولتی رشوه بپردازد.بوعزیزی امروز نمی<span dir="ltr">&zwnj;</span>خواهد رشوه بدهد، او خسته است، مأموران چرخ دستی او را به وسط خیابان پرتاب می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند و او هم که رسانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای در اختیار ندارد، بدنش را در آتش خشمش می<span dir="ltr">&zwnj;</span>سوزاند و به عمرش پایان می<span dir="ltr">&zwnj;</span>دهد.&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">به عقیده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی نگارنده باید بارها از زندگی بوعزیزی داستان و فیلم ساخته شود و همیشه به عنوان واحد درسی در دانشگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های جامعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>شناسی تدریس شود. نسخه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی زندگی بوعزیزی باید در تیراژهای میلیونی به دست مسؤولان برسد تا موریانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی سست کننده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی پایه<span dir="ltr">&zwnj;</span>های نظام خود را به خوبی بشناسند. موریانه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ای به نام اعتراض<span dir="ltr">&zwnj;</span>های اجتماعی که باید با عملکرد درست مسؤولان و نظارت صحیح بر دستگاه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها از بسته شدن نطفه<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی آن جلوگیری کرد.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">هرچند محمدرضا پهلوی، بن علی یا عبدا... صالح و حتی ملک عبدالله که برای اولین بار می<span dir="ltr">&zwnj;</span>خواهد در کشور عربستان انتخابات برگزار کند دست به اصلاح نظام اقتصادی خود زده و حتی مانند حسنی مبارک و قذافی با افزایش چند برابری حقوق<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و کاهش چشم<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیر مالیات<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها انصراف معترضان از فریادهای اعتراضی را دنبال می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند و کردند اما در تمام این موارد ملت<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها عقب نشینی نکردند و حتی سختی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های پس از انقلاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها را با جانشان خریدند و می<span dir="ltr">&zwnj;</span>خرند تا برای همیشه از تبعیض رهایی یابند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">بنابراین پرسش &laquo;صادق زیباکلام&raquo; که خود کتاب&quot;جامعه شناسی به زبان ساده&quot; را تحریر کرده هم پاسخ داده می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود، آنجایی که سوال می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند: &laquo;اگر انقلاب ایران بر مبنای کمبودهای اقتصادی و فضای تبعیض و فقر بوده چرا مردم بالاشهر نشین و متمکن تهران هم به میدان آمده بودند؟&raquo; و خود این<span dir="ltr">&zwnj;</span>گونه نتیجه گرفته بود که: &laquo;بنابراین انقلاب ایران اعتراضی به فقر و کمبودهای اقتصادی نبوده و ما می<span dir="ltr">&zwnj;</span>بینیم که علی<span dir="ltr">&zwnj;</span>رغم افزایش دست<span dir="ltr">&zwnj;</span>مزدها و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در سال<span dir="ltr">&zwnj;</span>های پایانی حکومت پهلوی مردم دست از قیام نکشیدند!&raquo;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پرسش زیبا کلام و نتیجه<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیری وی را می<span dir="ltr">&zwnj;</span>توان این<span dir="ltr">&zwnj;</span>گونه به بوته<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی نقد سپرد که مردم ایران و هیچ کشور دیگری در اوج نتیجه<span dir="ltr">&zwnj; </span>بخشی فریادهای خود میدان را به عوام<span dir="ltr">&zwnj;</span>فریبی حکومت<span dir="ltr">&zwnj;</span>های جائر نمی<span dir="ltr">&zwnj;</span>دهند و می<span dir="ltr">&zwnj;</span>دانند که این امتیاز دادن<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها مقطعی و برای خاموش کردن اعتراض<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها است.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl"><div class="inbodySotitr"><div class="sotText"><div dir="rtl" style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><strong>هرچند محمدرضا پهلوی، بن علی یا عبدا... صالح و حتی ملک عبدالله که برای اولین بار می<span dir="ltr">&zwnj;</span>خواهد در کشور عربستان انتخابات برگزار کند دست به اصلاح نظام اقتصادی خود زده و حتی مانند حسنی مبارک و قذافی با افزایش چند برابری حقوق<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها و کاهش چشم<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیر مالیات<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها انصراف معترضان از فریادهای اعتراضی را دنبال می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کنند و کردند اما در تمام این موارد ملت<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها عقب نشینی نکردند و حتی سختی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های پس از انقلاب<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها را با جانشان خریدند و می<span dir="ltr">&zwnj;</span>خرند تا برای همیشه از تبعیض رهایی یابند.</strong></span></div><div dir="rtl">&nbsp;</div></div></div></div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">شاید حالا بهتر فهم کنیم که چرا در یک کشور غربی و یا حتی کشورهایی هم<span dir="ltr">&zwnj;</span>چون ژاپن و چین زمانی<span dir="ltr">&zwnj;</span>که پارتی<span dir="ltr">&zwnj;</span>بازی، رشوه<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیری و هر جرم دیگری از مسؤولان و کارمندان آشکار شده و یا حتی در خفا معلوم می<span dir="ltr">&zwnj;</span>گردد به شدت برخورد می<span dir="ltr">&zwnj;</span>شود و فرد خاطی در وهله<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی اول از شغل و منصب خود کناره<span dir="ltr">&zwnj;</span>گیری می<span dir="ltr">&zwnj;</span>کند، اتفاقی که برای ما اعجاب انگیز است!</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">گرچه اتفاقی که سال 88 در کشور ما به وقوع پیوست نه از جنس انقلاب بود و نه از جنس قیام علیه باطل بلکه قیام باطل بود علیه حق که حضرت آقا از آن به فتنه تعبیر کردند اما همان طور که این پیر سکان<span dir="ltr">&zwnj;</span>دار فرمودند نباید از این فتنه<span dir="ltr">&zwnj;</span>گری<span dir="ltr">&zwnj;</span>ها غافل بود و همین<span dir="ltr">&zwnj;</span>طور باید خود را برای فتنه بزرگتر آماده کرد. مرجع عملی این باید و نبایدها مسئولان هستند که باید تماما سعی خود را معطوف به جذب حداکثری کنند، حالا این جذب می<span dir="ltr">&zwnj;</span>تواند با کاهش نارضایتی<span dir="ltr">&zwnj;</span>های عمومی باشد یا با تنویر افکار عمومی که در فضای غبارآلود فتنه به گمراهی کشانده شدند.</div><div dir="rtl">&nbsp;</div><div dir="rtl">پرونده<span dir="ltr">&zwnj;</span>ی پیش رو را که نگاهی جامعه<span dir="ltr">&zwnj;</span>شناسانه به اتفاق<span dir="ltr">&zwnj;</span>های دو سال قبل ایران دارد در ادامه بخوانید.</div><p>&nbsp;</p><div dir="rtl"><span>* میثم تولایی؛ دبیر فرهنگی روزنامه ایران/انتهای متن/</span></div><p>&nbsp;</p>