8184 نظریه پردازش موضوعات جهت ساز چیست؟+ صوت بر اساس مفاهیم مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، اداره جامعه- با نگاه دینی- "هدایت بنیان" است و یک حکومت دینی در گام اول باید به تکمیل و تثبیت زیر ساخت های هدایت، اهتمام داشته باشد. <div style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong>گروه سیاسی برهان به نقل از رجا نیوز، </strong>بر اساس مفاهیم مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، اداره جامعه- با نگاه دینی- &quot;هدایت بنیان&quot; است و یک حکومت دینی در گام اول باید به تکمیل و تثبیت زیر ساخت های هدایت، اهتمام داشته باشد. از منظر این نقشه راه؛هدایت علاوه بر کارکردهای آخرتی و روانشناختی، کار کردهای اجتماعی فراوانی دارد؛ که در صورت تببین این بعد از کارکردهای هدایت، مکانیزم های جدیدی برای اداره جامعه تصویر می شود.</div><div style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه &nbsp;فرآیند و ابعاد &quot;اداره هدایت بنیان جامعه&quot; در &quot;نظریه پردازش موضوعات جهت ساز&quot; تبیین شده است و این نظریه در واقع نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود. به عبارت دیگر در قالب مفاهیم این نظریه، تصویری کلان و حجیت یافته از اداره جامعه بر مبنای دین ارائه شده است. برای آشنائی اولیه با این نظریه می توانید مطالبی را از<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://nro-di.blog.ir/post/170" style="font-family: Tahoma; color: rgb(185,74,0); font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none">اینجا</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و &nbsp;<a href="http://bayanbox.ir/info/3650687459731616113/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-29-9-1393" style="font-family: Tahoma; color: rgb(185,74,0); font-size: 11px; font-weight: normal; text-decoration: none">اینجا</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>دریافت کنید.</div><div style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 13px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">لازم به ذکر است که در دور جدید از نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی یک بسته از نظریات مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، شامل: 1- &quot;نظریه پردازش موضوعات جهت ساز&quot; &nbsp;2- &quot;نظریه بانک سؤالات جهت ساز&quot;3- &quot;نظریه بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت&quot;4- &quot;نظریه هسته های توازن در نظام برنامه ریزی کشور&quot;5- &quot;نظریه بنگاه های وقف محور&quot; و &quot;نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم&quot; تبیین می شود.&nbsp;</div><p>&nbsp;</p>