9779 دال‌های گفتمان اعتدالی، نامتناسب با واقعیت‌های کشور رونمایی از گفتمان انتخاباتی روحانی دکتر حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور که بسیاری او را از چهره‌های اصلی ستاد انتخاباتی روحانی می‌دانند، پس از ثبت‌نام روحانی در انتخابات دوازدهم، از گفتمان انتخاباتی او رونمایی کرد. <div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><strong><font size="2">گروه سیاسی برهان/ محمدجواد اخوان؛<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font></strong>دکتر حسام&zwnj;الدین آشنا، مشاور رئیس&zwnj;جمهور که بسیاری او را از چهره&zwnj;های اصلی ستاد انتخاباتی روحانی می&zwnj;دانند، پس از ثبت&zwnj;نام روحانی در انتخابات دوازدهم، از گفتمان انتخاباتی او رونمایی کرد.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;</div><p><span style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; display: inline !important; font-family: Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">او در یادداشت اخیر خود در شبکه&zwnj;های اجتماعی از &laquo;آزادی&raquo;، &laquo;امنیت&raquo;، &laquo;آرامش&raquo; و &laquo;پیشرفت&raquo; به عنوان چهار ستون گفتمان روحانی در انتخابات 96 یاد می&zwnj;کند. هرچند برای فهم بیشتر مقصود طراحان گفتمان انتخاباتی روحانی از چهار واژه فوق باید صبر کرد تا تبیین&zwnj;های تفصیلی این مفاهیم در ادبیات و تبلیغات نامزد این جریان بروز یابد، اما با تأملی کوتاه بر پیشینه و نسبت&zwnj;شناسی رابطه میان جریان موسوم به اعتدال&zwnj;گرا و این کلیدواژگان اساسی، می&zwnj;توان نکاتی را مورد اشاره قرار داد. در ادامه خواهیم کوشید در ذیل هر یک از این واژگان به بررسی نگاه واقعی جریان مذکور بپردازیم.</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">1- مفهوم &laquo;آزادی&raquo; هرچند از مهم&zwnj;ترین شعارهای جریان دوم خرداد بوده است، اما جریان تکنوکرات از گذشته نسبت چندان مثبتی با آن نداشته است. آزادی خصوصاً در حوزه سیاسی و مجال&zwnj;بخشی و سعه&zwnj;صدر در مقابل انتقاد چه در دوره موسوم به سازندگی و چه در دوره دولت یازدهم از مهم&zwnj;ترین مطالبات جریانات و چهره&zwnj;های منتقد دولت بوده است، اما در مقابل رفتارشناسی دولت&zwnj;های مذکور نشان می&zwnj;دهد این دولت&zwnj;ها کارنامه چندان امیدبخشی ندارند. به کار بردن الفاظی همچون &laquo;بی&zwnj;شناسنامه&raquo;، &laquo;بی&zwnj;سواد&raquo; و... در مواجهه با منتقدان یا برخوردهای غیرقابل پذیرش برخی اعضای دولت همچون وزرای بهداشت و راه در مقابل فرماندار یک منطقه محروم یا خبرنگار به خوبی نشان می&zwnj;دهد، هرچند واژه &laquo;آزادی&raquo; در ادبیات جریانات حامی دولت پررنگ است، اما در عملکرد دولت هیچ&zwnj;گونه مابه&zwnj;ازای واقعی پیدا نمی&zwnj;کند و می&zwnj;توان گفت دقیقاً در نقطه مقابل آن قرار دارد.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;<div style="box-sizing: border-box; direction: rtl">&nbsp;</div></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">اینکه چگونه دولتی که خود التزام عملی چندانی به تحقق آزادی&zwnj;های مشروع ندارد، در تبلیغات انتخاباتی بر این محور تأکید می&zwnj;کند، از لطایف روزگار است که بی&zwnj;شباهت به طنزواژه&zwnj;های سیاسی این روزها همچون انکار وعده معروف 100 روزه نیست.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;<div style="box-sizing: border-box; direction: rtl">&nbsp;</div></div><p><span style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; display: inline !important; font-family: Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">2- &laquo;امنیت&raquo; یکی از مهم&zwnj;ترین کارویژه&zwnj;های هر حکمرانی&zwnj; است و اکنون نیز یکی از نقاط قوت فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز هست. در شرایطی که منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در طوفانی از بی&zwnj;ثباتی و ناامنی گرفتار آمده، ایران اسلامی در بالاترین ضریب امنیتی قرار دارد و مردم ایران نیز از این موهبت بی&zwnj;نظیر برخوردارند، اما نکته قابل&zwnj;تأمل آن است که در ساختار رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه مجریه متولی محوری تأمین امنیت کشور&nbsp; نیست و اتفاقاً این مأموریت عمدتاً بر عهده نهادهایی است که در سایر ارکان حاکمیتی کشور قرار دارند. اینکه آقای روحانی و ستاد انتخاباتی ایشان در حال بهره&zwnj;برداری سیاسی از دستاورد تلاش بخش وسیعی از ارکان نظام به نفع خود در انتخابات پیش&zwnj;رو هستند، طنز تلخ دیگری است که در گفتمان انتخاباتی این جریان بروز یافته است، اما روشن است که جامعه خرج کردن انتخاباتی از تلاش دیگران را نخواهد پذیرفت.</span><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" />&nbsp;</p><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">3- &laquo;آرامش&raquo; دیگر کلیدواژه مطرح در گفتمان انتخاباتی دولت مستقر است که نکات قابل تأمل زیادی در مورد آن وجود دارد. از جمله آنکه در چهار سال گذشته یکی از مهم&zwnj;ترین راهبردهای سیاسی دولت و جریان حامی آن در فضای اجتماعی، دامن زدن به دوقطبی&zwnj;های کاذب و شکاف&zwnj;های مصنوعی در جامعه است. این رویکرد دقیقاً در تضاد با حفظ آرامش اجتماعی است. مدیرانی که برای فرار از پاسخگویی در خصوص ضعف کارنامه و عملکرد، به فرافکنی می&zwnj;پردازند، اتهام&zwnj;افکنی می&zwnj;کنند و جامعه را با طرح مسائل فرعی به خود مشغول می&zwnj;کند، نمی&zwnj;توانند از اولویت &laquo;آرامش&raquo; دم بزنند. این تناقض آشکار میان کارنامه مدیران جریان موسوم به اعتدال و این ادعای انتخاباتی، چیزی نیست که بتوان انکار کرد.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;<div style="box-sizing: border-box; direction: rtl">&nbsp;</div></div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">4- آخرین دال مطرح در گفتمان انتخاباتی جریان دولت، &laquo;پیشرفت&raquo; است که واژه&zwnj;ای مقبول و مورد اعتنای جریانات فکری و سیاسی گوناگون است، اما تبیین و تعریف دقیق آن است که روشن می&zwnj;کند جهت&zwnj;گیری و محتوای آن چگونه است. تاکنون تبیینی که توسط حلقه&zwnj;های فکری نزدیک به دولت از این مفهوم شده، توسعه با نگاه &laquo;برون&zwnj;ز&zwnj;ا&raquo; بوده است. به این معنا که برای پیشرفت&zwnj;، نشانی خارج از کشور ارائه می&zwnj;شود. تجربه چهار ساله گذشته ناکارآمدی این نگاه را تا حد زیادی برای افکار عمومی ثابت کرده است و لفاظی&zwnj;های فریبنده برای در پیش گرفتن &laquo;اقتصاد مقاومتی&raquo; از سوی این حلقه&zwnj;های فکری نیز چندان باور&zwnj;پذیر نیست.</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;<div style="box-sizing: border-box; direction: rtl">&nbsp;</div></div><p><span style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; display: inline !important; font-family: Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">بنابراین هرچند تأکید بر واژه &laquo;پیشرفت&raquo; در گفتمان انتخاباتی این جریان مشاهده می&zwnj;شود، اما در شرایط رکود عمیق که بر اقتصاد کشور حاکم شده است، این ادعا هیچ ما&zwnj;به&zwnj;ازایی در عالم واقع به خود نمی&zwnj;یابد.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p><p><br style="box-sizing: border-box; text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" /><span style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; display: inline !important; font-family: Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">به این ترتیب باید گفت چرخه مهندسی و تسری گفتمان انتخاباتی جریان موسوم به اعتدالی، چرخه&zwnj;ای ناقص و معیوب بوده و دال&zwnj;های این گفتمان هیچ&zwnj;گونه تناسبی با صحنه واقعیت&zwnj;های کشور ندارد. به بیان دیگر، &zwnj;اتاق فکر ستاد انتخاباتی این جریان از گفتمانی رونمایی کرده است که پوسته&zwnj;ای زیبا اما هسته&zwnj;ای پوک دارد. درون این مفاهیم هیچ نشانی از کارنامه این جریان مشاهده نمی&zwnj;شود و بلکه در برخی از مواضع، عملکردی در تضاد با این مفاهیم دارد. به این ترتیب از گفتمانی ناقص&zwnj;الخلقه و تهی از معنا رونمایی شده که معلوم نیست در آینده تا چه حد در صحنه انتخابات، کارکردهای یک گفتمان انتخاباتی را خواهد پذیرفت!*</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; display: inline !important; font-family: Tahoma, Arial; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(41,41,41); font-size: 13px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><div class="alJ f12 lnH20 clr" style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 5px; font-family: Tahoma; direction: rtl; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); clear: both; font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><p style="margin: 4px 0px"><strong><a href="http://www.borhan.ir/" style="text-decoration: none"><br class="Apple-interchange-newline" />*</a>محمد جواد اخوان، مدیر اندیشکده&lrm;ی برهان/انتهای متن/</strong></p></div><div class="alR flL clr mT5" style="text-align: right; line-height: normal; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; margin-top: 5px; text-indent: 0px; width: 299px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; float: left; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); clear: both; font-size: 11px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">&nbsp;</div><p style="text-align: justify; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><br class="Apple-interchange-newline" style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px" /><span style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; display: inline !important; font-family: Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; font-weight: normal; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</span><br class="Apple-interchange-newline" />&nbsp;</p><p style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-stretch: normal"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a href="http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=9397" style="text-decoration: none"><span style="color: rgb(51,102,255)"><strong><br class="Apple-interchange-newline" />&nbsp;</strong></span></a></b></strong></p><p style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 4px 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; font-stretch: normal"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><b style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong style="text-align: justify; line-height: 20px; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); font-style: normal; text-indent: 0px; font-family: Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; word-spacing: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"><strong><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: Tahoma"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 12px"><br class="Apple-interchange-newline" style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; color: rgb(0,0,0); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal" /><a href="https://telegram.me/borhan_ir" target="_blank" style="text-align: justify; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font: 12px/20px Tahoma; white-space: normal; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; text-decoration: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-stretch: normal"><img alt="" src="http://borhan.ir/NewsBorhan/Images/News/Editor/Telegram%20Bottun-Recovered-4.jpg" width="630" height="158" /></a></span></span></span></strong></strong></strong></strong></b></strong></p></span></p>