اعتباریابی انطباق کوروش بر ذوالقرنین
و اما واقعیت «کوروش»!
صحت روایات تاریخی منتسب به «کوروش»
نقش آفرینی انگلیسی‌ها در تکوین تاریخ‌نگاری جدید ایران
جامعه‌ی معاصر ایرانی، «‌وابستگی هویتی» به باستان‏گرایی ندارد!
چرا ایران پس از اسلام ملاک بالیدن باشد؟